Energetické zhodnocovanie nebezpečných odpadov

Najvyšším cieľom hierarchie odpadového hospodárstva je predchádzanie vzniku nebezpečného odpadu. Ak už vznikne a nedá sa recyklovať alebo opätovne použiť, spaľovanie slúži ako efektívne riešenie. Dôsledkom energetického zhodnotenia nebezpečných odpadov je zníženie objemu odpadu a neutralizácia nebezpečných zložiek a zároveň výroba elektriny a pary. Ide napríklad o prázdne obaly kontaminované nebezpečnými látkami, odpadové kaly, odpady zo zdravotnej starostlivosti alebo odpadové farby či lepidlá.

Recyklácia olejových emulzií

Ponúkame vám zhodnotenie zaolejovaných odpadových vôd, emulzií a premývacích lúhov (R12 následne R1 alebo R9). 95 % odpadovej vody možno po niekoľkých stupňoch čistenia opätovne použiť ako technologickú vodu alebo môže byť vypustená do kanalizácie. Získaný olejový koncentrát je možné opätovne regenerovať alebo použiť ako palivo. Kapacita recyklačného zariadenia je 47 000 t ročne.

Prepravné služby

Na regionálnu prepravu, resp. zber odpadov využívame skriňové vozidlá, na prepravu väčších množstiev odpadu je efektívna diaľková kamiónova dopravu (valníkové alebo cisternové vozidlá). Vnútroštátnu a medzinárodnú prepravu vykonávame v zmysle Európskej dohody o medzinárodnej cestnej doprave nebezpečných vecí – ADR.

Poskytujeme kompletný servis – od zberu, skladovania a distribúcie do spaľovacích alebo recyklačných zariadení až po evidenciu a administratívu

Expertíza
Expertíza

Zabezpečíme vstupný audit či analýzu odpadov a navrhneme Vám najvhodnejšie riešenie pre ich likvidáciu v rámci legislatívneho rámca.

Efektivita
Efektivita

Zber vykonáme na území Slovenska. Využívame aj náš medzisklad odpadov v Bratislave.

Environmentálna zodpovednosť
Environmentálna zodpovednosť

Ochrana životného prostredia je jeden z našich základných princípov na ktorom staviame. 

Naši klienti

Radi sa s Vami podelíme o naše dlhoročné skúsenosti.
Neváhajte nás kontaktovať.